Návrh modulárního obytného souboru

Ve 4. ročníku architektonické soutěže určené pro studenty architektury a stavebnictví v České republice a na Slovensku firma KOMA MODULAR reaguje na potřeby nízko-nákladových malometrážních startovacích bytů. V současné době je nedostatek malometrážních bytů na trhu a výstavba bytových domů z prostorových modulů je řešením pro uspokojení bytových potřeb mladých rodin nebo pro osamělé seniory. Domy z prostorových modulů přináší užitek pro investory hlavně tím, že výstavba je až 4x rychlejší v porovnání se standardní metodou, cena je cca o 30% výhodnější než podobný dům standardně postavený a nenahraditelná výhoda je, že domy z prostorových modulů lze rozebrat a znovu postavit na novém místě. Z tohoto důvodu lze stavět i na parcelách, které počítají v budoucnosti s jiným než bytovým využitím nebo lze budovu prodat jinému investorovi bez vazby na pozemek nebo ji po ukončení potřeby rozprodat dle jednotlivých modulů. Moduly lze podle potřeby přidávat nebo odebírat bez omezení provozu.

4. ročník | 2010

Základní požadavky na řešení předmětu soutěže

Požadavkem vyhlašovatele je vytvoření městské struktury se všemi jejími atributy. Funkčně se jedná o vybudování tzv. „startovacích bytů“ pro obyvatele města, především mladé rodiny.

Domy:

Velikost a uspořádání domu jsou předmětem řešení. Počet pater je omezen, moduly jsou třikrát stohovatelné.

Byty:

Počty bytů nejsou stanoveny. Velikostně jsou požadovány malometrážní byty od garsonier po dvoupokojové byty. Velikosti bytů by měly být rovnoměrně zastoupeny.

Informace o řešeném území

Pozemek se nachází v lokalitě Nitra – Čermáň, kat. úz. Nitra a je ohraničený následovně:

  • ze  západu místní komunikací Bottova ul.
  • ze severu místní komunikací Čulenova ul.
  • z jihu místní komunikací Hlboká ul.
  • z východu areálem školy

Pozemek je definován těmito parcelami (katastrální mapa): 6906, 6915/4

Přibližné rozměry pozemku jsou 60 m x 110 m. Plocha pozemku je cca 7 000 m2

Pozemek se nachází na rovinatém terénu, jeho převýšení ze severu na jih představuje cca 1,5 m. Pozemek se nachází v lokalitě existující individuální výstavby a areálu základní školy.

Přístup k pozemku je možný z Hlbokej ul. (parc. č. 4804). Z této komunikace je uvažovaný i nový vjezd do řešeného obytného souboru. Přístup k pozemku je v omezené míře možné řešit též z Čulenovy ulice (parc. č. 6905). V případě napojení řešeného obytného souboru na místní komunikaci Čulenovu ul. a případně Bottovu ul. je nutné řešit její rozšíření na obousměrnou obslužnou komunikaci kategorie MO 7,5/40 s chodníkem ze strany řešeného území v šířce 2 m vzhledem k nevyhovujícím šířkovým parametrům a existujícímu a předpokládanému dopravnímu zatížení území.

V současnosti se na pozemku nachází bývalá tělocvična, která bude odstraněna.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou účastnit studenti/studentky vysokých škol oborů architektury a pozemní stavby a to jak studenti bakalářských, tak magisterských studijních oborů.

Vítězné projekty

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže