Odměna | 2. ročník (2008)

Variabilni ubytovny

Andrej Olah, Miroslav Schiffer

 

VIAC ALEBO MENEJ

KONCEPT PROTIKLADOV JE ZALOŽENÝ NA VYTVÁRANÍ VARIABILNÝCH PRIESTOROV, KTORÉ MÔŽU MAŤ RÔZNE VYUŽITIE A ICH VEĽKOSŤ SA PRISPÔSOBUJE AKTUÁLNEJ POTREBE. ČI UŽ IDE O CELKOVÝ TVAR HMOTY, VĎAKA KTORÉMU VZNIKAJÚ POLOVEREJNÉ PRIESTORY, TERASY PONÚKAJÚCE MOŽNOSTI STRETNUTÍ. DO NICH SÚ VSADENÉ OBYTNÉ OSTROVY, KTORÉ SI MÔŽU V LETNÝCH MESIACOCH ROZŠÍRIŤ OBYTNÝ PRIESTOR O TIETO PLOCHY. ALEBO JE TO VARIABILNOSŤ VYUŽITIA KEDY POČAS SEMESTRA OBJEKT SLÚŽI PREVAŽNE AKO UBYTOVANIE ŠTUDENTOV A NAOPAK POČAS PRÁZDNIN JE HLAVNOU FUNKCIOU UBYTOVANIE TURISTOV. ĎALŠIU VARIABILITU JE VIDNO PRIAMO VO VNÚTORNOM USPORIADANÍ BUNIEK, KEDY POČAS DŇA JE MOŽNÉ POSCHODOVÉ POSTELE ZAKLOPIŤ DO STENOVEJ ZOSTAVY A VYTVORIŤ TAK POČAS DŇA VIAC ŽIVOTNÉHO PRIESTORU. VIAC, ALEBO MENEJ….TY ROZHODNI!

PRÍZEMIE JE ROZDELENÉ NA TRI SAMOSTATNÉ FUNKčNÉ CELKY, KTORÉ SÚ VZÁJOMNE HMOTOVO ODDELENÉ. PRVÝ TVORÍ BLOK ŠIESTICH KANCELÁRSKYCH MIEST, RECEPCIA A MULTIFUNKčNÝ PRIESTOR, KTORÝ FUNGUJE PRIMÁRNE AKO KAVIAREŇ, NO MOŽNO HO VYUŽÍVAT AKO PREDNÁšKOVÝ SÁL, čI PRIESTOR NA PRÍLEžITOSTNÉ VÝSTAVY. DRUHÝ BLOK FUNGUJE AKO ZÁZEMIE PRE OBJEKT, NACHÁDZA SA TU SKLAD PRÁDLA A OSTATNÉHO MATERIÁLU. POSLEDNÝ JE TVORENÝ ŠIESTIMI GARÁžOVÝMI STÁTIAMI, KTORÉ SÚ VYUŽIVANÉ VARIABILNE BUĎ PRE ŠTUDENTOV ALEBO TURISTOV.

EXTERIÉROVÝM SCHODISKOM, ROVNAKO AKO AJ SCHODISKOM V KAVIARNI JE MOžNÉ VYSTÚPIT NA PRVÉ POSCHODIE. tU SA NACHÁDZAJÚ JEDNOTLIVÉ UBYTOVACIE BUNKY A SPOLOČNÝ PRIESTOR šTUDOVNE S RýCHLYM PRIPOJENíM NA INTERNET.

DRUHÉ POSCHODIE SA SKLADÁ LEN Z UBYTOVACíCH JEDNOTIEK.

V CELOM OBJEKTE Sú POUžITé DVA TYPY UBYTOVACíCH JEDNOTIEK. MENŠIA, URčENÁ PRE DVE OSOBY JE OBYTNý JEDNOPRIESTOR S VLASTNýM HYGIENICKýM ZARIADENíM. VäčšIA JE URčENÁ PRE šTYRI OSOBY A SKLADÁ SA Z DVOCH SAMOSTATNýCH MIESTNOSTí PLUS HYGIENICKÉ ZARIADENIE. JEDNA SLúžI AKO SPÁLŇA, DRUHÁ AKO SPOLOčENSKÝ PRIESTOR S KUCHYŇOU.

cELKOVÁ KAPACITA OBJEKTU JE 42 OSôB, V TROCH šTVORPOSTEĽOVÝCH IZBÁCH A PäTNÁSTICH DVOJPOSTEĽOVýCH IZBÁCH. kAVIAREŇ MÁ KAPACITU 24 MIEST A PRIESTOR šTUDOVNE 18 MIEST.

KONšTRUKCIA OBJEKTU JE VYTVORENÁ OCEĽOVýM SKELETOM DO KTORÉHO SU ZAKOTVENÉ JEDNOTLIVÉ PREFABRIKOVANÉ PRIESTOROVÉ MODULY. zÁKLADY POD OBJEKTOM SÚ ZO žELEZOBETÓNU.

pRÍZEMIE JE OBLOžENÉ veľkoplošnými doskami z tvrdenej celulózy bieleHO VYHOTOVENIA. Povrchová úprava stien 2. a 3. NADZEMNÉHO PODLAžIA je TVORENÁ trapézovým obkladovým plechom, striebornej farby. Podlahy terás a spevnených povrchov na teréne sú z  DOSKOVÝCH PROFILOV Z DUBOVÉHO DREVA.

VYKUROVANIE AKO AJ PRÍPRAVA TÚV JE RIEšENÁ SAMOSTATNE V JEDNOTLIVýCH BUNKÁCH.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže