5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing. Přemysl Gilar

ZADÁNÍ

Zpracování architektonického návrhu novostavby vysokoškolského objektu pro soukromou akademii STING v Brně Jundrově.

KONCEPT ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Areál soukromé akademie STING se nachází v okrajové části Brna s plochami pro bydlení, okolní zástavbu tvoří převážně nízkopodlažní rodinné či bytové domy. Parcela určená pro návrh objektu z jižní strany přiléhá ke stávající budově akademie, ze severu sousedí s pozemkem s jednopodlažním rodinným domem. Západní hranice parcely sousedí se zahradami, východní hrana je tvořena obslužnou komunikací a přístupovým chodníkem. Výhled do okolí nabízí západní a severní strana. Vzhledem k výše uvedeným faktorům je zvolen atriový charakter budovy, kde navržený objekt z východu dodržuje uliční čáru a navazuje na stávající budovu svou polohou i výškou.

Ze severní strany je třípodlažní budova odsazena od parcely tak, aby nedocházelo k zastínění sousedících rodinných domů a jejich zahrad. Z ulice se budova tváří nenápadně, uživatelům objektu se otevírá až v atriu, přístupném průchodem mezi stávající budovou akademie a navrženou stavbou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stávající nárožní objekt akademie půdorysného tvaru L, otevřeného směrem k severozápadu, nabídl myšlenku navázat novou budovou a vytvořit půdorysný tvar U s vnitřním atriem otevřeným k západu. Navržená budova sleduje severní hranici parcely téměř v celé délce, tím chrání dvůr od severu.

Přístup je možný pouze z krátké východní strany, aby tedy nedocházelo ke kolizi dopravy a pěších, je zvolen vjezd do částečně zapuštěných garáží z ulice. Naopak hlavní vchod je umístěn v atriu, čímž vznikl dostatečně velký a reprezentativní vstupní předprostor, přístupný průchodem mezi starou a navrženou budovou.

Z hlediska komunikačního dostavba spojuje jižní křídlo staré budovy s aulou a východní křídlo propojuje v úrovni prvního patra přemostěním krátkým krčkem s hlavní budovou. Z pohledu půdorysu tvoří komunikace stávající a nové budovy uzavřený kruh obíhající atrium.

Bezbariérovost je zajištěna výtahem procházejícím z garáží do nejvyššího podlaží.

Atrium je doplněno zelenou pochozí střechou nad aulou, tvořící zahradu a odpočinkovou plochu pro uživatele. Zahrada je přístupná z prvního nadzemního podlaží a ze vstupního předprostoru rampou.

Osvětlení je zajištěno dostatečným množstvím oken, orientace na všechny světové strany pro různé využití učeben. Severně orientované pro PC učebny apod. ostatní učebny univerzálního charakteru. Schodiště a hala jsou prosvětleny vrchním světlíkem, stejně jako učebny v posledním podlaží.

EXTERIÉR A INTERIÉR

Vnější a vnitřní části budovy jsou ve vzájemném souladu a jsou provázány jak barevně, tak i materiálově. Řešení vychází z nosné konstrukce jednotlivých traktů. Křídlo auly je vzhledem k potřebnému otevřenému vnitřnímu prostoru z monolitického železobetonu. Svou konstrukci odhaluje jak v interiéru, tak v exteriéru stěnami a stropy z pohledového betonu.

Hlavní budova a křídlo pro personál jsou sestaveny z modulů a jsou materiálově rozlišeny od traktu auly. Obvodový plášť je tvořen z tenkých cementotřískových, případně laminátových desek. Barevné řešení zakládá na antracitové a modré barvě. Tmavá antracitová symbolizuje vznešenost a důstojnost, modrá barva zase podporuje kreativitu a koncentraci. Interiér využívá kombinace bílých stěn a stropů, tmavých antracitových podlah a modrých doplňků.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Hlavní ideou je využití modulové výstavby, konstrukce hlavní budovy je navržena ze tří typů modulů. Celá budova spočívá na monolitických základech. Na nich jsou osazeny prázdné ocelové rámy s osovou vzdáleností 2,6 a 3,6m, tvořící parkovací stání částečně zapuštěného parkoviště. Na rámech spočívá třípatrová konstrukce ze stohovaných kontejnerů, svými rozměry navazující na moduly prázdných rámů garáží.

Použité moduly:

12 x 2,6 x 2,4 m prázdný rám v garážích 12ks

12 x 3,6 x 2,4 m prázdný rám v garážích 2ks

12 x 2,6 x 3,5 m kontejner hlavní budovy 36 ks

12 x 3,6 x 3,5 m kontejner hlavní budovy 6 ks

10 x 3,6 x 3,5 m kontejner křídla pro personál 4 ks

Křídlo auly je konstrukce železobetonové monolitické, se zelenou pochozí střechou se silnou vegetační vrstvou.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Plocha parcely 1089/1 + 1090 (1387 + 749) = 2136 m2

Stávající budova 814 m2

Navržené zpevněné plochy 902 m2

Navržené zelené plochy 420 m2

Hlavní budova 10 tříd pro 50 studentů, Schodiště a hala,Hygienické místnosti – WC

Křídlo pro personál 5 kabinetů po 2 osobách ,Kuchyňka se zasedačkou, WC personál

Křídlo s aulou Aula pro 200 osob + 3 ZTP, Odpočinková místnost ( automat káva,čaj, jídlo ), Technické zázemí, sklady

Garáže 23 míst + 2 ZTP, vyhrazené místo pro kola

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže