5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Jakub Kopecký - ČVUT FA Praha

ZADÁNÍ:

Zadáním architektonické ideové soutěže byla dostavba areálu soukromé vysoké školy STING v Brně Jundrově. Jako základní stavební materiál měly být použity prostorové moduly.

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ:

Architektonické řešení výše zmíněného úkolu vyplývá především ze dvou aspektů. Prvním je co nejlepší oslunění a prosvětlení jak samotných učeben, tak i prostorů určených kantorům.

Druhým aspektem je funkční a architektonická návaznost na stávající objekt a okolní zástavbu.

Osvětlení jednotlivých učeben je řešeno velkými okny, směřovanými dle polohy učebny buď na východ, nebo na západ. Tato okna jsou v letních měsících kryta vnějšími žaluziemi, aby nedocházelo k přehřívání. Učebny s jednou severní stěnou mají dvě úzká vysoká okna směrem na sever tak, abychom získali difuzní světlo ze severní strany, ale naopak výrazně neochlazovali v zimních měsících dané prostory.

Dalším zdrojem slunečního světla jsou dvě prostorná atria. Jedno zatravněné, přiléhající ke stávající budově, a umožňující především prosvětlit chodby, schodiště a další prostory stávající budovy. Druhé atrium má za úkol prosvětlit vnitřní prostory dostavovaného celku.

Získané světlo z atria se do jednotlivých učeben dostane okny neprůhlednými, pouze průsvitnými, okny. Tato okna zabraňují nahlížet do učeben během výuky, ale svou průsvitností dostatečně prosvětlí prostory učebny.

Kabinety kantorů a kabinet technika obsluhujícího aulu s kapacitou cca 200 míst jsou prosvětleny především otvorem ve stropě těchto místností. Kabinety učitelů jsou ještě prosvětleny okny umístěnými na stranách jednotlivých kabinetů. Moduly s kabinety lehce vystupují mimo hmotu dané dostavby a jsou umístěny na ocelové konstrukci.

Architektonická vazba na stávající objekt je v zásadě tvořena protiklady. Prvním je zřetelné oddělení stávajícího a nového objektu, které je z uliční strany řešeno prosklenými okny do chodeb jednotlivých podlaží a vstupem umístěným v 1.NP. Protikladem je však výšková návaznost stávajícího objektu s novým. Tato má za účel opticky spojit obě stavby. Zároveň oba objekty jsou propojeny i funkčně, pomocí dvou ramp a průchodu z atria. Vzhledem k tomu, že stávající objekt má 2 podlaží a nový objekt má podlaží 4, tak první rampa vychází z 1.NP stávajícího objektu a stoupá do 2.NP nového objektu. Druhá rampa vychází z 2.NP stávajícího objektu a stoupá do 3.NP nového objektu. Zbylá patra přístavby jsou propojena schodištěm a výtahy.

Na přistavovaném objektu máme možnost vytvořit pochozí zatravněnou střechu. Tato střecha by byla určena pro rekreaci a odpočinek studentům i pedagogům.

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY:

Vzhledem k přednostem modulární výstavby (rychlost a nízké náklady na stavbu) jsem se snažil co možná nejvíce vyhnout stavebním úpravám stávajícího objektu. Proto bylo upuštěno od nákladných podzemních garáží a parkování bylo umístěno do 1.NP tvořeného ocelovou konstrukcí. Jedinou úpravou terénu bylo jeho snížení na úroveň dnešní veřejné komunikace. Další úpravou by bylo probourání otvorů pro můstky s rampou spojující nový objekt se stávajícím. Další drobnou úpravou by bylo zvětšení místnosti přiléhající ke schodišti v západním křídle budovy (označeno červenou šrafou). Poslední úpravou by bylo zapuštění ocelové konstrukce určené pro aulu do střechy stávajícího objektu tak, aby hmota auly nezasahovala do stávajícího schodiště pod ní.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Nový objekt se skládá především z prostorových modulů nepřesahujících vnější doporučené rozměry (v x š x h):

3 100 x 3 600 x 12 000 (mm) – 39 ks

3 100 x 3 600 x 7 900 (mm) – 3ks

3 100 x 3 600 x 6 500 (mm) – 3 ks

2 800 x 3 600 x 12 000 (mm) – 1 ks

2 800 x 3 600 x 9 400 (mm) – 1 ks

Díky těmto rozměrům je v učebnách zajištěn požadovaný objem vzduchu 5,3 m3 na studenta.

Ocelová montovaná konstrukce bude použita pouze pro konstrukci auly, pro část chodeb včetně příhradové konstrukce atria a jejich zastřešení a pro část garáží

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže