5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Martin Sedmák, Andrej Kacera - ČVUT FA Praha

Sprievodná technická správa

Identifikačné údaje

Názov stavby : Rozšírenie Akadémie Sting

Miesto stavby: Brno- Judrov, Ulica Stromovka

Architektonické riešenie:

Navrhovaná škola má byť pre 500 študentov, jej súčasťou je 10 tried po 50 študentoch, aula, zázemie pre učiteľský zbor pre 10 ľudí a aula.

Spojením dvoch budov tvaru L, stávajúcej a navrhovanej a vytvorením podzemného parkovania, nám vznikne vnútorný dvor, nekryté átrium s parkovou úpravou, ktoré bude slúžiť ako oddychová zóna.

Vstup do nového objektu a vjazd do podzemných garáží je z východnej strany z ulice Stromovka.

Celá budova je prístupná výťahom a rampami pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

V 1.NP sa nachádzajú triedy, aula, sklady pre učebné pomôcky a hygienické zázemie. Budova je prepojená so stavájucou budovou z jej severnej strany priechodom a átriom. Transparentný vchod z východu a presklené schodisko na opačnej- západnej strane pôdorysu, vytvárajú základnú osu a taktiež priehľad objektom. Je tu kladený dôraz na dostatečné rozmery plochy pre pohyb osôb v spoločných priestoroch, kedže práve na prízemí je vstup do budovy, átria a aula. Samotná aula je prevýšený priestor (výška 2 moduly), ktorý je polozapustený do terénu. Z priestorov vstupu sa tak naskytne pohľad do útrob auly.

2. NP má 4 triedy, zázemie pre profesorský zbor, toalety. Priestor pred triedami je oživený respíriom a presvetlený galériou do 3.NP s pohľadom do átria a schodmi do 3.NP. Spojenie so stávajúcou školou je cez chodbu zo severnej strany schodmi pre prekonanie rozdielnej výšky medzi úrovňami podláh a rampou na južnej strane pôdorysu.

3.NP je koncipované podobne ako 2.NP. Rozdielom je na sever, medzi dvoma triedami vynechaný modul, ktorý je presklený s výhľadmi do okolia. Rozptylová plocha pred triedami je osvetlená strešnými svetlíkmi. Možnosť vstupu do starej budovy je rampou na juhu.

Jednotlivé funkcie kontajnerov ďalej členia podlažie rôznou povrchovou úpravou stien. Ich vzorka ďalej rozvíja koncepciu modulovej zostavy. Potlač interiérových stien parafrázuje modul štvorcov a nahrádza ich vzorkou zloženou z kruhov. Farba zodpovedá funkcii daného kontajneru.

Technické riešenie:

Objekt má 3.NP a je vyskladaný modulovým systémom buniek o rozmeroch š. x d. x v.: 3,3m x 9,9m x 3,6m a 3,3m x 6,6m x 3,6m. Pôdorysne je celý objekt rozčlenený v rastri 3,3 x 3,3 m, čo umožňuje vyskladať moduly obojsmerne. 1. PP je monolitický železobetón na ktorom sú posadené kontajnery vyšších NP.

Súčasťou zadania bolo aj dodatočné rozdelenie tried na polovice. Je to možné v každej z nich, pretože je to variabilný modulový vyskladaný systém, jeden modul sa nahradí novým s dverami a následne sa prispôsobí interiér tried.

Fasáda:

Na severnej strane a na časti západnej majú všetky učebne jednoduché pásové okná, aby sa dosiahlo čo najväčšieho svetelného zisku. Fasády do ulice Stromovka a do vnútorného átria už pracujú s tretinovým modulom. Každý fasádny panel modulu je rozčlenený na 9 štvorcov.

Striedaním ich transparentnosti a farby sa dosiahne hry na fasáde.

Bilancie plôch

Zastavaná plocha 1000.5 m²                 Triedy (10) 1275 m²

Podlažná plocha 3675 m²                      Aula 163,5 m²

Obostav. priestor 13236 m³                  Kabinety, sklad 152,5 m²

Parking (25 áut) 675 m²                         Toalety 196 m²

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže