5. ročník (2011)

Návrh vysokoškolského objektu Sting - Brno Jundrov

Ing.arch. Jiří Král

POPIS NAVRHOVANÉHO OBJEKTU

Městská část Jundrov leží v západní části brněnské aglomerace. Je její okrajovou částí a dá se říct, že od organismu města ji odděluje řeka Svratka.Zástavba v tomto území proto není vyloženě městského charakteru, ale je relativně rozvolněná a co se výškové úrovně týká, dá se charakterizovat jako nízká, převážně dvou až tří podlažní. Jednou z dominant této lokality je právě stávající objekt akademie STING. Samotný pozemek, na kterém se akademie vyskytuje, mírně stoupá západním směrem a je vymezen ze severu parcelou s rd a garáží, z jihu zmíněným objektem akademie, z východu ulicí Stromovka a ze západu k němu přiléhají zahradní části okolních parcel.

Pro umístění a architektonický vzhled návrhu byly nosnými myšlenkami především předpoklady eliminace stacionární dopravy na dvoře a její přesunutí do podzemních prostor, respektování výškové úrovně okolních staveb, vytvoření centrálního a do jisté míry uzavřeného prostoru mezi stávajícím a navrhovaným objektem a v neposlední řadě zájem o to, aby přístavba "nepřebíjela" budovu, na kterou navazuje. Právě odtud pramení snaha po jednoduchosti a co možná největší ucelenosti návrhu vyplývajícího i z předpokládané technologie výstavby. Je pojat jako minimalistický, víceméně bez detailů a s okolím komunikuje skrze svoje jednoduché obdélníkové plochy oken a fasád. Fasáda bude pokryta plechy zlatavého odstínu..

Zaměříme-li se na jednotlivé funkce budovy, vyjděme z podzemních železobetonových garáží. Ty jsou řešeny v kombinaci klasického podzemního parkovíště čítajícího dvanáct kolmých parkovacích stání doplněného o automatický parkovací systém o dvou patrech, tak aby systém mohl rotovat. Ten pojme dalších dvacetčtyři parkovacích míst. Podzemí obsahuje ještě prostor určený ke skladování a místnost, kterou lze využít jako technickou. V úrovni klasických podzemních garáží je osazena automobilová točna, pro ulehčení manipulace s vozidlem při jeho příjezdu či odjezdu. Garáže jsou přístupné rampou napojující se na ulici Stromovka. Sekční garážová vrata se ovládají automaticky přiložením karty k čidlu. Železobetonová konstrukce je vytažena až do úrovně prvního nadzemního podlaží stávajícho objektu a tvoří tak sokl a "podklad" pro samotnou modulární stavbu fakulty. Hlavní vstup opět navazuje na ulici Stromovka a je zpřístupněn železobetonovým schodištěm (pro možnost využití imobilní osobou, musí být schodiště osazeno schodolezem...stejně jako schodiště vnitřní). Oba dva objekty budou propojeny pouze přes chodby v prvním nadzemním podlaží. Odtud jsou schodištěm přístupné podzemní garáže. Ze vstupního prostoru navrhované přístavby jsou dále dostupné dvě učebny dělitelné dle zadaní skládacími stěnami např. od firmy Dortechnik. Dále tři kabinety sloužící vždy pro dvojici vyučujících a řekněme nejdůležitější prostor areálu. Posluchárna. Ta je vzhledem ke svým specicifickým požadavkům na prostor navržena také jako železobetonová, částečně zapuštěná, tak aby esteticky navazovala na hlavní objem vytvořený kontejnery. Pro první nadzemní podlaží se uvažuje s využitím wc ve stávajícím objektu. Uskupení dvou hlavních hmot (posluchárny a modulární stavby), pak právě vytváří centrální a poměrně uzavřený venkovní prostor, o jehož vytvoření byla snaha. Můžeme v tom vidět i pohled do minulosti, kdy hlavním centrem vzdělání byly kláštery a ty měly své rajské dvory. Venkovní prostor skýtá čtyřicetčtyři míst k sezení. Schodištěm osazeným přibližně v polovině hmoty tvořené moduly vystoupáme do druhého nadzemního podlaží, kde je v přímé návaznosti na schodiště umožněn  pohled do vzniklého "atria". Na straně jedné se zde nacházejí čtyři učebny a na straně druhé, kabinet (dva vyučující), kuchyňka, wc muži - ženy, úklidová místnost a místnost skladu. Třetí nadzemní podlaží je pak identické jako druhé.

Prostory učeben, posluchárny, kabinetů, ale i kuchyněk lze větrat přirozeně díky bočním okenním panelům (pískované sklo). Místnosti wc, úklidu nebo skladu musí být odvětrány nuceně. Nuceného větrání může být použito i v místech s přirozeným větráním (osazením axiálních ventilátorů do obvodového pláště budovy). Došlo by tak ke kombinaci. Pro instalaci požárního systému Sprinkler jsou v budově vytvořeny předpoklady umožňující rozvody a v technické místnosti je dimenzován dostatečný prostor pro umístění nádrže s vodou. Vytápění je řešeno ze stávajícího objektu.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže