1. cena | 4. ročník (2010)

Návrh modulárního obytného souboru

Tomáš Henel, Ondřej Fiala

BILANCE

počet bytů: 33_ 15x2+kk, 15x1+kk, 3x3+kk

celková plocha bytů: 1635m2

zastavěná plocha: 1432m2

počet krytých parkovacích stání: 33

počet krátkodobých parkovacích stání: 8

celkový počet bytových domů: 9

ZADÁNÍ

Cílem návrhu bylo navržení bytového souboru malometrážních bytových jednotek – tzv. startovacích bytů, s využitím pozitiv montované modulové technologie. Důraz byl kladen především na funkční a provozní řešení jednotlivých bytů, budov i celého areálu.

KONCEPT

S přihlédnutím k charakteru stávající okolní zástavby bylo celkové řešení navrženo se snahou z této rozvolněné zastavěnosti hmotově vycházet, ale zároveň nabídnout vyšší hustotu obyvatel. V souladu s touto ideou byly navrženy izolované bytové domy s malým počtem bytových jednotek, volně rozmístěné po pozemku. Tím vzniká koncept, který nabízí v rámci bytových domů prvky z rodinného bydlení, které je zastoupeno v nejbližším okolí. Tato skutečnost by měla vést k plynulému začlenění nového souboru do stávající zástavby.

Vstup do území je možný ze všech přilehlých ulic s tím, že pro dopravní obslužnost slouží ulice Bottova. Ta byla s ohledem na nevyhovující parametry rozšířena pro obousměrný provoz s přímou návazností na garážová stání.

První obytné podlaží je umístěno jedno patro nad terénem. Parter je ponechán volný. Území je pak volně průchozí v celé své ploše a je řešeno jako nepřerušený park s aktivními prvky – dětská hřiště, drobná sportoviště apod.

Navržen je také malý lokální obchod se základním sortimentem.

Charakter fasád se snaží co nejméně narušovat vytvořené parkové prostředí. Perforované desky v bílé barvě doplňují textilní rolety, které umožňují úplné uzavření domu, který pak tvoří jednolitý kompaktní celek fungující pouze na principu kontrastu měkkého a tvrdého materiálu.

S ohledem na zadání investora byly navrženy pouze bytové jednotky velikosti 1+kk a 2+kk. V 1/10 bytů lze dispozici dodatečně, v průběhu provozu, rozšířit o jednu místnost v závislosti na potřebách a možnostech nájemce. V návrhu jsou dále umístěny 3 izolované domy velikosti 3+1.

Jednotlivé budovy jsou rozmístěny na pozemku tak, aby byly maximalizovány sluneční zisky z jihu. Severní fasády jsou naopak kompletně uzavřené. Tím je kromě snížení energetické náročnosti také docíleno soukromí ve výhledech jednotlivých bytů.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Pro maximální využití modulové technologie jsou všechny bytové jednotky navrženy pouze ve dvou základních schematech. Byt 2+kk do dvou jednotek o délce 9m a byt 1+kk do 1x9m + 1x2,9m. V jednom bloku je vždy umístěno hygienické zázemí včetně kuchyně, v druhém obytné prostory. Tyto dva principy jsou pak následně použity ke konstrukci všech bytových domů.

V přízemí je navržen kovový nosný rám, na něj jsou následně jednotlivé kontejnery stohovány. Maximální počet stohovatelných kontejnerů nebyl překročen.

Obvodový plášť je montovaný z panelů, složených z interiérových a exteriérových fasádních desek, mezi nimi je vložena tepelná izolace tl.200mm.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže