6. ročník (2012)

Penzion pro seniory Gutova, Strašníce

Petr Paleček

POZEMEK - LIMITY - REGULACE

Pozemek se nachází v Praze Strašnicích s přístupem ze severu z ulice Gutova s max. šířkou cca 13 m při výměře 658,83 m2 . Pozemek se svažuje směrem na sever a je pokryt zelení s pozůstatky již nefungujícího dětského hřiště. Objekty v sousedství tvoř í bytové domy odlišných typů a měř í tek . Pozemku se dotýká sousední nízkopodlažní objekt, který zůstává zachován, ale navrhovaný objekt ruší otvory v přilehlé fasádě. Navrhovaný objekt z převážné část i dosahuje hranice pozemku. Objekt je navržen s 3NP , pouze v nejnižší část i pozemku při severním okraj i je navrženo prostorově úsporné 1PP. Toto uspořádání ovlivni la max. stohovatelnost technologie KOMA a zároveň prostorová a hygienická hlediska ve vztahu k okolní zástavbě.

 

PRINCIPY NÁVRHU

Prostorová forma objektu byla „vygenerována“ danostmi místa. Tyto podmínky daly vzniknout trojici hlavních prostorů, které společně s navrženým objektem 1 0 0% zaplňují vymezenou plochu pozemku. Prvním prostorem je společná zahrada rezidentů v JZ část i pozemku orientovaná do veřejného prostoru. Druhým je zelená střecha, která při pochozí alternativě může vytvářet klidný odstíněný venkovní pobytový prosto. Tyto dva prostory ve vztahu k objektu odsazuj í okna obytných místnost í z hranice pozemku a zároveň zajišťuj í dostatečné proslunění. Třetí prostor vznikl v jižním zakončení pozemku a tvoř í přechod soukromé zahrady do veřejného prostoru. Jako přechodový prvek je navrženo nové dětské hřiště, které nahrazuje stávající nefunkční a zároveň by mělo sloužit k vzájemnému kontaktu a obohacování vztahů dvou odlišných věkových skupin obyvatel, které se na tomto místě mohou setkávat . Do tohoto třetího prostoru se uvolňuje z hlavní hmoty objektu duchovní prostor pro rezidenty, který využívá difůzního osvětlení prostřednictvím polopropustné prosklené st ropní konstrukce.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže