6. ročník (2012)

Návrh domova pre seniorov

Tomáš Banko

Predmetom je spracovanie architektonického návrhu novostavby domova pre seniorov v mestskej časti Praha - Strašnice. Základnou požiadavkou je výstavba s použitím systému priestorovej modulácie.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Výsledné architektonické riešenie reaguje na existujúcu polohu pozemku, jeho tvaru a okolitú zástavbu. Pôdorysný tvar budovy je ovplyvnený velkosťou a tvarom pozemku, ktorý je podlhovastého tvaru v smere sever - juh. Výška objektu je limitovaná výškou okolitej existujúcej zástavby. Okolité stavby sú na východnej strane vysoké štyri poschodia, na juhu päť poschodí a na západe sa nachádzajú dva dvanásť poschodové panelové domy. Prvé podlažie je do vnútra uskočené, čím vzniká pred stavbou krytá prechodná komunikácia. Dalšie podlažia na južnej strane zhora nadol ustupujú, o má za následok vytvorenie terás na južnej strane a dlhšie preslnenie východne orientovaných ubytovacích jednotiek. Z dôvodu hustej okolitej zástavby je navrhnutý objekt pavlačového typu. Umiestnenie pavlačí odstra uje pocit stiesneného priestoru medzi jednotlivými stavbami a prospieva tak ku kvalitnejšiemu užívaniu stavby. Hmotové a farebné riešenie je navrhnuté tak, aby nenarúšalo okolitú zástavbu a objekt plynulo zapadol do prostredia. Typologické riešenie je podmienené funkciami objektu a je navrhnuté tak aby komfortne vyhovovalo požiadavkám užívateľov.

KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE

Hlavnú konštrukciu tvoria kontajnerové moduly, ktoré sú na seba ukladané tak, aby vyhovovali po statickej aj konštrukčnej stránke. Objekt je rozdelený zvislým komunikačným priestorom na dva celky. Prvý celok nachádzajúci sa na južnej strane je zložený z dvoch typizovaných modulov. Na prvom nadzemnom podlaží sú použité moduly s rozmerom 9000x3600x3250mm . Na zvyšných podlažiach sú použité moduly s rozmerom 8000x3600x3250mm a 9000x3600x3250mm. Druhý celok nachádzajúci sa na severnej strane je z časti podpivničený. Na prvom podzemnom podlaží sú moužité poduly 8000x3600x3000mmVo všetkých nadzemných podlažiach sú použité moduly s rozmerom 8000x3600x3250mm. Dopl ujúcu konštrukciu pre pavlače a terasy tvorí oceľová konštrukcia, ktoré je priamo kotvená na nosný rám buniek. V časti zvislých komunikácií je použitá oceľová konštrukcia ktorá spája jednotlivé celky a umožnuje šikmé zalomenie fasády. Na fasáde je použitý hliníkový obklad v bielej a tmavošedej farbe. Hlavným prvkom je zachovanie horizontálnej línie tak, aby nenarušovala líniu okolitej zástavby.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže