1. ročník (2007)

Teplaren na drevene pelety

Pavol Šrankota

ARCHITEKTÚRA:

Architektonickú kompozíciu tvorí súbor kontajnerov kvádrových tvarov upevňovaných zdanlivo na dve vertikálne vežovité prvky. Kompozícia od počiatku vychádza z ideálneho dispozičného diagramu, založeného na systéme samospádu paliva. Palivo je hydraulicky vytlačené do výšky, odkiaľ následne samospádom vyskladňuje palivové silá. Vzniknutý odpad spaľovania (popolček) je expedovaný vertikálnym smerom nadol dopravníkmi. Južnú stranu objektu tvoria z väčšej

časti fotovoltaické články ktoré tvoria (jemný závoj) štruktúrovaný obal oslňovanej steny teplárne. Jednotlivé prvky prevádzkových hál sú na fasáde priznané ako prirodzené črty, vytvárajú len čiastočnú tajomnú kompozíciu, ktorej sú predzvesťou. Zo strany severnej je však objekt úplne čitateľný je priznaná funkcia a aj prevádzkové vzťahy komponentov a ich funkčné prepojenia. Takíto spôsob prezentácie vnútrofunkčných vzťahov tohto objektu by sa dal nazvať aj akt odhaľovania architektúry. Kontrast materiálového riešenia použiteho na výstavbu poukazuje na posun vo vývoji od priemyselnej

revolúcie reprezentovanej hrdzavejúcou oceľou až po digitálny vek tretieho tisícročia aj vďaka fotovoltaike. Obkladový materiál schodiskových blokov je vyrobený z ľahčeného pohľadového betónu.  Urbanistickú koncepciu tvorí etapová výstavba objektov teplárne prvou etapou je samotný navrhovaný objekt, v etape druhej by malo dôjsťk dostavbe dodatočných samostatných prevádzok poprepájaných inštalačnými a technologicko-komunikačnými transfermi.  Urbanistický koncept vytvára nadčasový oblúk priehľad do nového nazerania na priemyselno-parkovú architektúru. 

 

KONŠTRUKCIA:

Hlavnú nosnú konštrukciu tvorí  oceľobetónový obvodový plášť hlavného vertikálneho komunikačného jadra vyrobený z monolitického betónu hrúbky min 350mm ktorý je zateplený, aby vyhovoval teplotechnickým požiadavkám v danom prostredí. Konštrukčný systém ostatných blokov teplárne je založený na báze kontajneru troch rozmerov hlavným modulom kontajnera sú 3m. Veľkoobjemové kontajnery sú vytvorené vyskladaním rámových konštrukcií kontajnerov zväčša 3x6m a 3x9m dodatočne zaizolovanými a opláštenými vrstvou plechu. Samotné rámové konštrukcie kontajnerov sú vzájomne spjované zvarovaním. Takto sájané konštrukcie sa v interiéri nachádzajú viditeľne iba v priestoroch kotolní kde je svetlá výška navrhovaná do 6m kvoli požiarnotechnickým normám. Medzi vystužujúcimi obvodovými vrstvami je tepelná izolácia tak aby nedochádzalo k premŕzaniu a následne k (znehodnocovaniu peliet či kvality interiéru z hľadiska tepelnej techniky zdravotechniky a estetiky). Konštrukcia je navrhnutá tak aby sa podľa možnosti eliminovali tepelné mosty pri stykovaní kovových častí. Konštrukčné rámy sú zavesené na oceľových lanách ukotvených do vrcholu hlavného nosného konštrukčného systému na dostatočnú kotevnú dĺžku. Jedna strana kontajnerov je zapretá do nosnej železobetónovej konštrukcie. Kde je potrebné navrhnúť zvýšené množstvo výstuže, vzhľadom na vysoké napätia v danom priereze konštrukcie.

Táto hlavná nosná konštrukcia je kotvená železobet. pilótami, do stabilného podložia tak aby bola stavba staticky vyhovujúca aj napriek presiakavemu podložiu. Oceľová konštrukcia nesúca fotovoltaické články je vytvorená z oceľových T profilov a je ukotvená na havnú nosnú konštukciu a do podložia. 

DISPOZÍCIA:

Dispozične je objekt členený do dvoch okruhov, prevádzky pre personál a prevádzky pre výrobu. Do objektu sa dostávame hlavným vstupom zo severnej strany objektu dostávame sa na úroveň podlažia na kóte 0,0m. Prechádzame vstupnou kontrolou, ku ktorej prislúcha zázemie. Hlavnou nosnou a zároveň komunikačnou zónou je vertikálne komunikačné jadro, v ktorom sú inštalované výťahy -  nákladný výťah pre technológiu a – osobný výťah pre obsluhu technológie. Osobitný požiarny úsek tvorí aj schodisko, ktoré je osobitne dovetrané aj priamo do exteriéru prostredníctvom okien za predradenou konštrukciou obvodového plášťa. Dôležitú úlohu tiež plní jadro vertikálnych technologických rozvodov ktorým sa vedú rozvody vetrania a vody. Na jednotlivých podlažiach sú rozvádzané v podlahách alebo nad podhľadom pod stropom. V prízemí je pohotovostné WC pre zamestnancov. Chodba ktorá spája vertikálne jadro s miestnosťou pre príjem peliet a kontrolu vyprodukovaného tepla je priamo napojená na exteriér. Môžeme sa ňou však dostať aj do technologického skladu alebo rozvodne nízkeho napätia. Na podlaží na kóte 3 000  sú umiestnené šatne pre zamestnancov so sociálnohyg. zariadeniami. Ďalšie technologické prevádzky sa na tomto podlaží nenachádzajú, kvôli potrebe svetlej výšky pre prejazd zásobovacích zariadení. Na podlaží s kótou 6000 sa nachádza kotolňa ktorá je prístupná z exteriérovej pavlače z ktorej môžeme vstúpiť aj do transformačnej stanice kde sa pomocou generátorov spracúva energia produkovaná fotovoltaickými článkami. Kotolňa obsahuje aj dvojicu výmenníkov tepla a ventilátor nasávajúci čerstvý vzduch do kotolne z exteriérovej južnej strany.  Kotly sú zásobované peletami skladovanými v silách na strane severnej.  Svetlá výška a rozmery kotolne sú prispôsobené bezpečnostným predpisom na dodržanie požadovaných bezpečnostných odstupov aj v prípade poškodenia a úniku nebezpečného horúceho média. Na podlaží s kótou 9000 je ďalšia transformačná stanica fotovoltaiky je prístupná z menšej pavlače. Na podlaží s kótou 12000 sa nachádzajú sociálnohygienické zariadenia a strojovňa vzduchotechniky slúžiaca pre zónu obsluhy. V tomto podlaží sa nachádzajú tiež technologické rozvody zásobovania síl peletami. Kotolňa s výmenníkmi a ventilátorom sa nachádza aj na podlaží s výškovou kótou 15000, ku tejto kotolni je v úseku na východnej strane osadené zariadenie na odlučovanie aerosólových emisií zo spalín. V časti zázemia teplárne n strane západnej sa na tomto podlaží nachádza administratíva s riaditeľom a sekretárkou a kanceláriou. Na podlaží s kótou 18000 sa nachádza velín so zasadacou miestnosťou.  Na podlaží na kóte 21000 sú osadené strojovne oboch výťahov a východ na strechu z ktorej je možný únikový východ po technologickom schodisku, a na strane východnej. 

TECHNOLÓGIA:

Tepláreň je navrhovaná do prostredia urbanistickej zástavby priemyselného parku pri obci Gabčíkovo, objekt je realizovaný v časti bývalej betonárky využívanej v dobe výstavby vodného diela Gabčíkovo. Tvar pozemku je mierne obdĺžnikový s minimálnym sklonom. Na dopravné obslužné komunikácie je napojený z dvoch strán a to zo strany severnej a strany južnej. Obslužné komunikácie slúžia najmä na zásobovanie palivom (peletami) pomocou cisterien, obslužné komunikácie k nákladnému výťahu – dodávka výmena technológie a pod. so strany východnej je umiestnená komunikácia pre odvoz odpadového popolčeka alebo odvoz zdraviu škodlivých kondenzátov vznikajúcich pri procese spaľovania v komínovom telese. Tieto zberné nádrže sú umiestnené v päte obidvoch komínov. Zásobovanie peletami prebieha tak že cisterna dovezie pelety do priestoru vyskladnenia v ktorom pomocou tlakového zariadenia presúva pelety do priestorov spaľovne kde sa kontroluje ich akosť a množstvo prijímanej substancie. Následne sa pelety pomocou kompresora a rúrových rozvodov vytláčajú až k zásobníkovým silám. Objem síl je navrhnutý tak aby vyhovoval prevádzke kotlov dostatočnej miere. Pelety sa pomocou zošikmenia podlahy samospádom dostávajú do šnekového dopravníka, ktorý dopravuje pelety, až do kotla, kde prebieha proces spaľovania a výmeny tepla. Spaliny sa následne núteným spôsobom odvádzajú do zachytávača aerosólových emisií, a následne do komínového telesa, odkiaľ sú spaliny vypúšťané do ext. (Proces spaľovania peliet je tak vysoko účinný, že podiel emisií je iba veľmi minimálny, závisí však od kvality vykurovacieho média). Zo zachytávača aerosólov vedie dopravníkový systém k šnekovému dopravníku spáleného popolčeka, ktorý je uskladňovaný do vyhradeného kontajnera, a následne expedovaný. Vykurovacie médium je privádzané inštalačným jadrom rozvodov až ku doskovým výmenníkom umiestneným v prevádzkovej hale spaľovacích kotlov. Každý zo štyroch kotlov má výhrevný výkon 500 kW čo spolu činí celkovo výkon teplárne 2MW, jednotlivé prevádzky je možné distribuovať osobitne, takže tepláreň nemusí kooperovať iba s jedným odberateľom. Južnú stranu tvorí stena z fotovoltaických článkov upevňovaných do plošnej oceľovej konštrukcie fixovanej do základu a do obvodového plášťa teplárne. Na spracovanie energie z produkcie fotovoltaických článkov slúžia dve nad sebou ležiace transformačné stanice s reguláciou a meraním vyprodukovanej energie.

Jednotlivé priestory prevádzok sú prístupné z horizontálnych komunikácií napojených na hlavné vertikálne komunikačné jadro.

TECHNOLOGICKÉ ROZVODY:

 Technologické rozvody sú cedené inštalačnými jadrami, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín, jadro rozvodov zabezpečujúcich technologickú prevádzku teplárne a jadro technologických rozvodov zabezpečujúcich zariadenia obsluhy teplárne. Jadro technologických rozvodov výrobnej časti obsahuje rozvody ktoré zásobujú silá palivom, ďalej obsahujú rozvody vykurovacieho média, rozvody dopravníkov odpadového popolčeka, rozvody zásobujúce čerstvým vzduchom a rozvody elektrotechnické.  Jadro určené pre prevádzku personálu obsahuje elektrotechnické rozvody zdravotechnické rozvody a rozvody vzduchotechniky. Nasávanie čerstvého vzduchu do systému vzduchotechniky je nasávacím výustkom umiestneným pred teplárňou. Vzduchotechnika je taktiež rozdelená do dvoch okruhov zásobovanie miestností výlučne pre personál a zásobovanie prevádzkových hál.

Tepláreň spaľovaním drevených peliet vyrába teplo dodávané jednotlivým odberateľom v priemyselnej zóne Gabčíkovo.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže