1. ročník (2007)

Domov důchodců v Luhačovicích

Eva Valová

Zadání ateliéru - dostavba ubytovny Domova důchodců v Luhačovicích ( nová budova )

Popis stávajícího stavu areálu Domova Důchodců v Luhačovicích:

Na pozemku s dramatickým spádem se nacházejí nyní dva větší objekty , jde o hlavní budovu v podobě honosné  vily ( z 30.lét ), s věží , ve které je zabudován výtah ( 80.léta – podoba výtahu upravena v návaznosti na protější Pražskou čtvrť , kde má každá vila svou věžičku ). Další budovou je dvoupodlažní ubytovna + suterén – strohá kvádrová budova s valbovou střechou ( taktéž z 80let).

Požadavky ( vycházející z rozhovoru z klienty Domova důchodců v Luhačovicích + mé doplnění ):

       - dostavby ubytovny podobného strohého stylu

       - zvětšení kapacity pokojů

       - rozšíření nabídky – 1lůžkové a max 2.lůžkové pokoje

       - zvětšení komfortu – WC+sprcha na každém pokoji + kuchyňka na 2lůžkovém pokoji

       - stavba nové kuchyně a jídelny

       - spojovací krček hlavní budovy a nové jídelny

       - společenská místnost

       - zahrada na střeše + místa k odpočinku a relaxaci klientů

Využití rychlého a „levného“ MODULÁRNÍHO systému KOMA MODULAR CONSTRUCTION pro výstavbu nové ubytovny Domova důchodců v Luhačovicích.

Využití modulů dle podmínek soutěže + použití cihelného systému pro nadstavbu vzniklé konstrukce k využití podkrovních ploch , díky nutnosti zastřešení sedlovou konstrukcí střechy.

1. Účel objektu, účelové jednotky

Jedná se o UBYTOVNU PRO SENIORY

Zastavěná plocha                                 243m2

Obestavěný prostor                          817,40m3           

2. Urbanistické, architektonické, výtvarné  a funkční řešení

Nový objekt ubytovny je postaven v areálu Domova Důchodců v Luhačovicích. Jde o přístavbu k budově stávající ubytovny. Stavba nemá suterén. Z jedné strany je v částečném zářezu do terénu. Stavba je navržena tak, aby architektonicky zapadala do stávající zástavby,ve které bude realizována. Nový a starý objekt ubytovny jsou sjednoceny tmavě červenou barvou fasády a společnou konstrukcí střechy ( nízká sedlová střecha ) tak, aby nový objekt co nejméně narušoval stávající stav. Barva fasády je volena tmavě červená proto, aby obě takto sjednocené ubytovny, co nejméně upoutávaly pozornost a díky tomu se zvýraznila stávající hlavní budova, která je typičtější pro zástavbu této lokality (nutno však podotknout, že je nutná úprava přistavené věže, která působí poněkud kýčovitým dojmem ).Objekt jídelny, který  přiřazený je přiřazen k 1.NP nové ubytovny je v čelním pohledu celoplošně prosklený se zelenou střechou, kde je umístěna terasa. 

1.NP je nástupním podlažím do objektu, nachází se zde kuchyně s jídelnou, která je samostatným objekte, který je podélně přiřazen k novému objektu ubytovny ( právě v 1.NP ). V tomto podlaží se nachází veškeré zázemí spojené s potřebou kuchyně – přípravna, vývařovna, šatny pro zaměstnance kuchyně + sociální zařízení, sklady ( zásobování s úrovně 2.NP pomocí výtahu). Dále podlaží je vybaveno samostatným sociálním zařízením pro muže i ženy ( s handicepem ) a šatna pro odložení věcí.

2.NP a 3.NP  řešeny stejně - jsou zde navrženy byty pro klienty Domova Důchodců v Luhačovicích. S nástupní haly můžeme chodbou jít do čtyř pokojů jednolůžkových a jednoho dvoulůžkového. Jednolůžkové pokoje mají každý svoji sociální buňku upravenou pro handicap ( zde je sprchový kout, umyvadlo, wc ) , pokoj dvoulůžkový má tutéž sociální buňku a je ještě doplněn samostatnou kuchyňkou a malým obývacím pokojem.

Společná kuchyň a sociální zařízení pro patro je ve stávajícím objektu, který je propojen průchozím pokojen ve stávající části a lůžkovým výtahem, který takto slouží pro obě budovy.

Podkrovní prostory nového objekty jsou využity pro relaxaci klientů – je zde umístěna střešní terasa s možností grilování v krbu na střeše. V návaznosti na terasu je nad stávajícím objektem navržena společenská-kulturní místnost se sociálním zázemím a skladem pro nábytek , pódium aj.

Podlaží jsou mezi sebou propojena schodištěm a lůžkovým výtahem ( obě kce jsou samostatně umístěny v modulu 3x3m. Zároveň výtah obsluhuje i stávající objekt, který dosud výtah nemá.

Propojení obou objektu je umožněno přes rohový pokoj ve stávající ubytovně.

3. Orientace ke světovým stranám

Objekt je řešen převážně v orientaci na východ s tím, že ložnice bytů jsou orientovány západně.Objekt jídelny je taktéž obrácen na západní stranu.

4.Technické řešení

4.1. Zemní práce

Na základě geologického posudku zpracovaného firmou GEOIN s.r.o. Ustálená hladina podzemní vody byla v době sondážních prací zastižena v průměru na kótě 197,500 m n.m.  Z hlediska agresivity na beton je voda  neagresivní.

Sklon  svahů výkopů v soudržných zeminách do hloubky 1,5 m lze volit strmý 1 : 0,3, ve štěrkovitých zeminách a u hlubších výkopů (do cca 2,0 m) 1 : 0,5 - 0,75.

Co do rozpojitelnosti a těžitelnosti podle ČSN 73 3050 lze zařadit jílovité zeminy svrchní části půdního profilu do tř. 3, štěrkovité zeminy do tř. 3.

4.2. Základové konstrukce

Objekt bude založen plošně na základových pasech.

4.3. Svislé nosné konstrukce

Objekt je řešen pomocí MODULÁRNÍHO systému KOMA MODULAR CONSTRUCTION.

Při konstrukci budovy dle soutěžních podmínek je využito modulů o půdorysných rozměrech 9.000 x 3.000mm, 6.000 x 3.000mm nebo 3.000 x 3.000mm a venkovní výšce 2.800mm.

Nadstavení podkroví z nadezdívky z CP.

4.4. Vodorovné nosné konstrukce

Dle možností  MODULÁRNÍHO systému KOMA MODULAR CONSTRUCTION

4.5. Schodiště

Vnitřní schodiště je navrženo ocelové stupnice, které jsou vynášeny nosným ocelovým čtvercovým sloupem (umístěném uprostřed 4ramenného schodiště), povrchová úprava stupňů zůstává z roštového plechu ,madlo zábradlí-dřevěné umístěné na obvodové zdi schodiště.

4.6. Zastřešení

Je navržena sedlová střecha  15 stupňů. Konstrukce krovu je z ocelových nosníků, které jsou mezi sebou propojeny vrcholovou ocelovou vaznicí, rám je postavený na obvodových zdích z CP tl.300mm.

4.7. Svislé konstrukce

Vnitřní stěny nejsou nosné, ale složí pouze jako výplňové a dělící. Budou vyzděny z  tvárnic YTONG (zejména příčkovky tl.100mm). + dle MODULÁRNÍHO systému KOMA MODULAR CONSTRUCTION.

4.8. Úpravy povrchů vnitřních

Vnitřní omítky budou štukové. V místnostech koupelen, WC a kuchyni budou keramické obklady. Obklady v koupelnách a WC budou do výše stropu.

Styky různých materiálu musí být přebandážovány.

4.9. Úpravy povrchů vnějších

Je použit fasádní  systém KNAUF – omítka.

Materiál, skladba, konstrukce: Systém tepelně izolovaných fasád s izolací z polystyrénových nebo minerálních desek a omítky Knauf. Tento progresivní způsob zateplení fasády zajišťuje: minimalizaci tepelných ztrát, minimalizaci tepelných mostů, odstranění vzniku plísní, ochranu obvodové konstrukce před atmosférickými vlivy, dokonalý architektonický vzhled, mnohaletou životnost fasády, snadnou údržbu (ostatní informace o tomto fasádním systém viz. Podklady firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION.)

4.10. Podlahy

Ve vstupním 1.NP  je navržena podlaha z PVC všude kromě místnosti se sociálním vybavením, tam je použitá keramická dlažba. Také v 2. a 3.NP je navrženo PVC, v pokojích je poté v ložnicích překryto kobercem, sociální buňky mají keramickou dlažbu. Na střešní terase je použita mrazuvzdorná keramická dlažba ( s protiskluznou úpravou ).

4.11. Podhledy

Podhled střešní konstrukce je obložen dřevěnými deskami (impregnováno). V místě střešní terasy není opatřen tepelnou izolací, ta je jen v místech společenského sálu a komunikačních zón (schodiště, výtah, hala).

4.12. Výplně otvorů

Okna a balkonové dveře budou plastová v barvě bílé (ovlivněno novými plastovými okna na stávající ubytovně). V nadzemních podlažích budou použita okna se základním větracím systémem pro řízenou výměnu vzduchu a průběžně odstraňování vlhkosti.

Okna v podzemním podlaží jsou sklopná částečně s pákovými uzávěry. Všechna okna budou včetně vnějších i vnitřních parapetních desek.

Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách budou zaskleny izolačním dvojsklem.

Společenský sál je prosvětlen nejen okny podél jedné z delších stran, ale na protější straně jsou umístěny luxfery ve světlých barvách ( odstíny červené a žluté ), které jsou průsvitné, ale neprůhledné. Dále je tento prostor prosvětlen střešními světlíky - světlovod VELUX.

Dveře budou dýhované - buk. Vnitřní dveře v bytech budou dřevěné dýhované s obložkovou zárubní.

4.13. Hydroizolace

Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody a zařazení staveniště kategorie radonového rizika je navržena hydroizolace ze živičných pásů typu SKLOBIT S s penetračním nátěrem.

4.14. Střešní krytina

Je navržena střešní krytina – šindel ( barva černá ).

4.15. Izolace tepelné

Tepelné izolace dle používaných systémů firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION.

4.16. Zámečnické konstrukce

Nutno zpracovat v samostatné části. Nebylo v podmínkách soutěže.

4.17. Truhlářské konstrukce

Nutno zpracovat v samostatné části. Nebylo v podmínkách soutěže.

4.18. Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce jsou navrženy z plechu opatřeného ochranným nátěrem a konečným nátěrem černé barvy. Jedná se převážně o výrobky na střeše jako jsou žlaby a odpady. lemování štítových stěn, okapů, prostupů odvětrání kanalizace, komíny atp.

 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže