1. ročník (2007)

Poutní kaple

Marián Hujo

Architektonické a konštrukčné riešenie:

Funkciou stavby je púťová kaplnka.

Stavba je umiestnená do prírody, na kopci nad dedinou s ktorou je spojená cestou. Cesta vedie na kopec, ponúka výhľady na dominantnú stenu kostola- kríž, stavba je samotným krížom umiestneným na kopci. Kaplnka posobí ako dominantný prírodný prvok v krajine. Forma kaplnky je jednoduchá, jedná sa o kváder z ktorého zadnej steny vystupuje jeho najvýznamnejšia a najdominantnejšia časť, teleso v tvare kríža, ktorý v interiéry posobí ako kulisa za oltárom. V interiéry je veľmy výrazne uplatnená hra svetla a tieňov. Svetlo preniká do priestoru cez tri svetlíky umiestnenými na hornej hrane kríža, je symbolom prenikajúceho „božieho“ svetla prenikajúceho do každého návštevníka kaplnky. Svetlíky ponúkajú výhľad na nebo. Interiér posobí mysticky, je dobrým miestom na meditáciu.

Stavba posobí veľmi jednoducho, skromne, a napriek svojim malým podorysným rozmerom 9x9 metrov a výške 10 metrov a jednoduchým proporciám a merítku posobí výrazne a dominantne, velkoryso.

Objekt slúži na konanie občasných svätých omší, pri príležitosti konania púti čí významných cirkevných sviatkov, neslúži jako objekt častej potreby. Jedná sa o stavbu relatívne malých rozmerov, je dispozične jednoduchá. Predstavuje priestor slúžiaci pre veriacich a je aj zároveň presbytáriom. Vybavenie kaplnky odpovedá svojej funkcií, nachádza sa tu len potrebné a najzákladnejšie na konanie cirkevných obradov- oltár, sedes, ambon a lavice pre veriacich. Cirkevné pomocky na konanie svätých omší budu v dobe ich konania prinesené na miesto.

Koncept stavby spočíva v tom, že prostredníctvom konštrukčného systému ktorý je typizovaný, modulový, prefabrikovaný, vzniká stavba duchovného charakteru.

 

Konštrukčné riešenie:

Stavba je postavená z deviatich modulovách prvkov o rozmeroch 9x3 metrov, výšky 3 metrov.

Bunky sú umiestnené na seba v troch radoch o troch podlažiach. Jedná sa o ocelové rámy. Rám každej bunky sa skladá zo stĺpov a prievlakov/stužidiel. V každom rohu sa nachádza stĺp, stĺpy sú v pozdĺžnom smere spojené prievlakom, v priečnom stužidlom. Rozmer 9 metrov v pozdĺžnom smere si vyžaduje podopretie prievlaku stĺpom, krotý je osovo umiestnený 2 metre od krajného stĺpu a je stužený stužidlom v priečnom smere. Jedná sa o prefabrikovanú konštrukciu. Každý rám je už z vyžadovaného dispozičného riešenia opláštený na príslušnej strane. Obvodový plášť je riešený nasledovne. Nachádza sa v ňom 150 mm hrubá vrstva telelnej izolácie z minerélnej vlny ktorá je umiestnená medzi drevené dosky. Jedná sa o sendvičovú konštrukciu. Z vnútornej strany je  izovácia chránená paronepriepustnou fóliou. Dosky tvoriace sendvič sú zároveň vrchnou a pohladovou časťou plášťa. Dosky sú z bubového dreva, opatreným ochranným náterom proti škodcom.

Základovú konštrukciu tvorí železobetónová základová doska ktorá je vybetónovaná do štrkového ložka. Jedná sa o monolit vybudovaný priamo na mieste stavby. Trojica modulových rámov umiestná v najspodnejšej časti je položená a ukotvená na tejto doske. Tieto tri bunky obsahujú okrem obvodového plášťa aj podlahové vrstvy. Medzi dolným pásnicali- prievlakmi a stužidlami je umiestnená tepelná izovácia z extrudovaného polystyrénu na celú výšku trámov. Čistú podlahu tvoria drevená vlysky z čerešňového dreva.

Nie je potreba navrhovať hydroizoláciu, štrkové ložko a extrudovaný polystyrén tvoria dostačujúcu ochranu proti zemnej vlhkosti.

Trojica spodných buniek neobsahuje strešnú konštrukciu. Ďalšie následujúca trojica buniek je riešená rovnako, s tým rozdielom že neobsahuje ani podlahové a strešné vrstvy. Posledná trojica buniek neobsahuje podlahové vrstvy, no vo vrchnej časti je umiestnený podhľad pripevnený na rámovú konštrukciu. Podhĺad je z drevoštiepkových dosiek.

Zastrešenie celého objektu je riešené sekundárnou strešnou konštrukciou vyrobenou priamo na mieste. Jedná sa o drevené  priehradové väzníky. Voda zo strešnej roviny odvádzaná žľabom umiestneným za atikou ktorá je tvorená presahujúcim obvodovým plášťom najvrchnejšej trojice buniek. Voda steká zvislými potrubiamy zo žľabov.

Zasklené steny sú taktiež kotvené po častiach do každej jednotlivej bunky. Zasklenie je dvojité, umiestnené do hliníkového ocelového rámu. 

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže