3. ročník (2009)

Modulárna materská škola

Bc.Verinika Kvadrová

1.Základné údaje charakterizujúce stavu a jej budúcu prevádzku

Zastavaná plocha:                     970 m2

Obostavaný priestor:              2910m3

2. Urbanistické, architektonické a stavebno – technické riešenie stavby

URBANISTICKÉ RIEŠENIE: Pri stavbe materskej školy sa uvažuje o zakomponovaní zariadenia do tichšieho prostredia na parcelu, tak aby vyhovovala orientácia svetových strán. Ideálne riešenie je orientovať denné priestory herne pre deti na južnú stranu. Ihrisko pre deti je navrhnuté do dvora materskej školy, aby sa predišlo k prípadnému kontaktu s okoloidúcimi a zároveň vytvorilo bezpečné a tiché prostredie pre pobyt detí. Výsadbou vysokých drevín sa docielilo vytvorenie potrebného tieňa najmä v letnom období. Ostatná zeleň je okrasná. Objekt je od plotu vzdialený 6,5m, aby vznikol pred materskou školou dostatočný nástupný priestor a zároveň aby sa dodržala stavebná čiara okolitých budov. Toto umiestnenie samozrejme závisí od územia , v ktorom sa materská škola bude nachádzať.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE: Objekt materskej školy sa snaží navodiť príjemnú a hravú atmosféru najmä svojím vonkajším vzhľadom. Jednotlivé kontajnery sú farebne odlíšené, čo slúži k dobrému funkčnému oddeleniu aj z exteriérového pohľadu. V prednej časti, z ulice, sa nachádzajú červené časti určené pre personál /riaditeľka, učiteľky, kuchárky/. Medzi nimi sú vchody do jednotlivých oddelení poňaté v zelenej a žltej. Tieto dve farby sa nachádzajú na všetkých objemoch, ktoré slúžia pre pohyb, stravovanie, hru a spanie detí. Farba, ktorá znázorňuje hospodársky vstup je neutrálna – bielo-šedá. Rozvrhnutie farebných častí malo pripomínať farebnosť väčšiny hier určených pre deti do 6 rokov, ktoré okrem modrej farby, ktorú reprezentuje vždy prítomná obloha, pozostávajú aj zo žltej, zelenej a červenej, ktoré sú použité nielen na objekte ale aj na vonkajších sedeniach pri pieskovisku.

Vonkajší vzhľad má okoloidúcemu ihneď napovedať o funkcii objektu. Preto bolo aj vonkajšie oplotenie navrhnuté ako dieliky z hry tetris. Princíp tejto hry pripomína najmä to, ako do seba jednotlivé kontajnery zapadajú a tak vytvárajú hravú rozdrobenú fasádu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Materská škola pozostáva z dvoch samostatných oddelení prepojených vonkajšou terasou a vnútornou chodbou určenou len pre personál. Vstupy do jednotlivých oddelení sú separované a označené príslušným číslom. Návštevník vstupuje cez zádverie do väčšieho priestoru, ktorý slúži ako priestor kde rodičia čakajú na svoje dieťa. Priamo na túto časť nadväzuje šatňa pre deti, pri ktorej sa nachádza pohotovostné wc, nutné v týchto zariadeniach. Z priestoru čakárne sú prístupné aj šatne pre učiteľky, ktoré pozostávajú z miestnosti na oddych a hygienickej bunky so sprchou a wc. Zo šatní detí sa priamo vstupuje do herne, ktorá je spojená zo spálňou. Tento priestor je možné uzavrieť. Na herňu nadväzuje umyváreň, ktorá pozostáva z piatich detských umývadiel a záchodových mís, jedného umývadla pre učiteľku so zmiešavacou batériou a sprchovacieho kúta. Na stene sa nachádzajú miesta pre uteráky a hygienické potreby. Priestory medzi jednotlivými záchodovými misami sú oddelené priečkou do výšky 1500 mm. Umývadlá sú osadené na deliacej priečke, ktorá má výšku 1800 mm.

Zo vstupných priestorov je cez spojovaciu chodbu prístupné hospodárske zázemie materskej školy. Chodba sa rozširuje na širší priestor, ktorý slúži na manipuláciu vozíkov s jedlom a bielizne. Z tohto priestoru sú prístupné šatne pre kuchárky s hygienickou bunkou, priestor kuchyne, skladu na špinavé bielizne, skladu, upratovačky s miestnosťou na odpadky a miestnosti pre príjem a dočasné skladovanie prázdnych vozíkov na jedlo. Vchod do miestnosti pre riaditeľku je umiestnený z hospodárskej chodby, ale je možné ho presunúť do vstupného priestoru. Tu sa nachádza okrem povinnej hygienickej bunky aj izolačka pre choré dieťa.

Jedáleň je prístupná z oboch oddelení priamo z herne a z kuchyne. V prípade potreby môže slúžiť ako priestor pre zhromažďovanie rodičov pri rôznych večierkoch a iných spoločenských akciách súvisiacich s aktivitami materských škôl.

V zadnej časti dvora sa nachádza objekt, ktorý slúži ako vonkajšie wc  pre deti a zároveň ako možný hospodársky objekt, potrebný na technické vybavenie stavby.

STAVEBNO – TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE:      Základy celej stavby sú tvorené železobetónovými pásmi priečne na šírku kontajnerov. Kontajnery majú povrchovú úpravu tvorenú z keramického viacfarebného obkladu. Kontajnery sú zväčša štandardných rozmerov 3m x 3m, 6m x 3m a 9m x 3m. V časti pre učiteľky majú rozmer 7,5x3m a v časti hygieny pre kuchárky a riaditeľku rozmery 5m x 3m.

3. Riešenie dopravy:

Z hlavnej komunikácie je možný vstup k hospodárskemu dvoru, kde je miesto na zaparkovanie menšieho nákladného auta na dovoz a odvoz jedla a čistého prádla. Cez tento vonkajší priestor je uvažované aj s odvozom odpadkov, ktoré sa nachádzajú v miestnosti prirodzene vetranej cez škáry v špeciálnych dverách. Toto riešenie bolo zvolené preto aby sa predchádzalo neestetickému zakomponovaniu smetných kontajnerov na ulicu.

Pred objektom sa nachádza vonkajšie parkovisko pre personál a rodičov- 10miest. Pešia komunikácia je od cestnej oddelená zeleným pásom zo stromami, ktoré vytvárajú prírodnú bezpečnostnú bariéru.

Zpět ↑

Vypisovatel soutěže

Koma, generální partner

Partneři soutěže